WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Verlicht transparant

taxi dakbord

Ook het verlichte bordje ‘Taxi” op een personenauto of een verlichte ‘L’ op een personenauto wordt een verlicht transparant genoemd.

verlichte transparant

Artikel 1 van het RVV.
Verlicht transparant: verlicht transparant als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

Artikel 1.1 van de Regeling voertuigen:
verlicht transparant: verlichting op een voertuig die uitsluitend informatie biedt over de bestemming of het gebruik van het voertuig, dan wel aanwijzingen weergeeft voor het overige wegverkeer.

Verder staat er in het RVV het volgende:

Artikel 41a

 • 1 Verlichte transparanten die informatie bieden over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen worden gevoerd door:

  • a. personenauto’s, bedrijfsauto’s en motorfietsen:

   • 1°. in gebruik bij de politie of bij de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

   • 2°. in gebruik bij de brandweer;

   • 3°. in gebruik bij pechhulpdiensten;

   • 4°. in gebruik bij Rijkswaterstaat, bij de Inspectie Leefomgeving en Transport of bij de douane;

   • 5°. die worden gebruikt door artsen;

   • 6°. die worden gebruikt voor het geven van rijonderricht of het afleggen van een rijproef;

   • 7°. die worden gebruikt door de Regionale Ambulancevoorzieningen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Tijdelijke wet ambulancezorg;

   • 8°. van hulpverleningsdiensten die zich in opdracht van een meldkamer als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Tijdelijke wet ambulancezorg bezig houden met het verlenen van spoedeisende hulpverlening;

  • b. autobussen van openbaar vervoerdiensten;

  • c. bedrijfsauto’s van transportbegeleiders;

  • d. personen- en bedrijfsauto’s ingericht als dierenambulance;

  • e. taxi’s.

 • 2 Personenauto’s, bedrijfsauto’s en motorfietsen die worden gebruikt voor het geven van rijonderricht of het afleggen van een rijproef mogen slechts zijn voorzien van een verlicht transparant die de ingevolge het Reglement rijbewijzen voorgeschreven letter «L» weergeeft.

 • 3 Onverminderd het eerste lid mogen:

  • a. verlichte transparanten die worden gevoerd door de voertuigen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 4° en onderdeel c, aanwijzingen weergeven voor het overige wegverkeer,

  • b. taxi’s zijn voorzien van verlichte transparanten die de volgende informatie weergeven:

   • 1°. tarieven;

   • 2°. naam van het taxibedrijf; en

   • 3°. telefoonnummer van het taxibedrijf.

 • 4 Taxi’s die zijn voorzien van verlichte transparanten die tarieven weergeven, mogen deze verlichting slechts voeren wanneer zij zich op een taxistandplaats bevinden.

 • 5 Verlichte transparanten worden niet gevoerd door andere voertuigen dan genoemd in het eerste lid en worden niet gevoerd op een andere wijze dan bepaald in het eerste tot en met vierde lid.