WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Categorie E – Parkeren en stilstaan

e01

Bord E1 – Parkeerverbod

Dit bord geldt alleen voor de zijde van de rijbaan waar dit bord geplaatst is.
Als dit bord is geplaatst mag je wel in de berm parkeren.
Als dit bord is geplaatst, mag je wel even stilstaan om passagiers te laten in- en uitstappen. Ook mag je hier goederen laden en lossen.
Aan de andere zijde van de weg mogen wel voertuigen geparkeerd worden, mits dit ook niet verboden is.

Borden zijn in beginsel haaks ten opzichte van de wegas geplaatst. Voor dit bord is een uitzondering gemaakt. Deze borden kunnen evenwijdig aan de wegas geplaatst zijn. Al dan niet voorzien van een onderbord met een pijl in de richting van het wegvak waarvoor het verbod geldt.
Op rijbanen met verkeer in twee richtingen is dit bord zodanig geplaatst dat de verboden voor verkeer in beide richtingen waarneembaar zijn. Hiertoe mag het bord, mits voorzien van een onderbord waaruit begin of eind van het parkeerverbod blijkt, evenwijdig aan de wegas worden geplaatst.
Door middel van een onderbord kan aangegeven worden dat het bord alleen van kracht is gedurende de op het onderbord aangegeven dagen en/of uren.
Door middel van een onderbord kan het bord voor bepaalde voertuigcategorieën van toepassing worden verklaard, of kan aangeduid worden voor welke categorieën het verbod niet geldt.
Het bord kan ook als zone gebruikt worden. Dan geeft het zonebord aan dat het verboden is om binnen de zone te parkeren, uitgezonderd op voor het parkeren bestemde weggedeelten.

Verkeersinzicht:

Aangezien het bord geldt voor de zijde van de rijbaan waar het bord is geplaatst, mag er aan de andere zijde (soms) wel geparkeerd worden. Hou in dat geval rekening met:

  • voetgangers, in het bijzonder kinderen, aan het spelen zijn. Deze kunnen onverwacht tussen de geparkeerde voertuigen uitkomen.
  • personen die in de voertuigen zitten. De mogelijkheid is dan aanwezig dat portieren geopend worden zonder goed te kijken. Is er de mogelijkheid om je positie op de weg aan te passen, doe dit dan ook. Probeer uit de reikweidte van de portieren te rijden. Je zal waarschijnlijk wel schrikken als er plotseling een portier geopend wordt, maar je wordt er dan niet direct door geraakt.
  • bestuurders die uit parkeerstand de rijbaan oprijden zonder eerst goed te kijken of dit ook mogelijk is. Zie je een bestuurder in een voertuig zitten, hou hier dan rekening mee.

Ezelsbruggetje:

Veel mensen kunnen het verschil tussen bord E1 en E2 niet onthouden. Hier zijn 2 manieren voor.

Tip 1. Bord E1 heeft een streeP van Parkeren verboden. Bord E2 heeft een kruiS van Stilstaan verboden.
Tip 2. Bord E1 heeft 1 streep. Hierdoor kun je in de 2 vlakken de letters NP plaatsen. NP staat dan voor Niet Parkeren.

Bord E2 heeft een kruiS van Stilstaan verboden.
Door het kruis ontstaan 4 vakken. In de 4 vlakken kun je de letters S.T.O.P plaatsen. Stoppen (stilstaan) verboden.

e02

Bord E2 -Verbod stil te staan

Dit bord geldt alleen voor de zijde van de rijbaan waar dit bord geplaatst is.
Als dit bord is geplaatst mag je wel in de berm stilstaan.

Als er na dit bord parkeervakken zijn, mag je daar stilstaan en parkeren.
Je mag bij dit bord zelfs niet even snel uit de auto om een brief te posten. Ook mag je hier niet stilstaan om de weg te vragen.
Aan de andere zijde van de weg mogen wel voertuigen stilstaan en parkeren, mits dit ook niet verboden is.

Borden zijn in beginsel haaks ten opzichte van de wegas geplaatst. Voor dit bord is een uitzondering gemaakt. Deze kunnen evenwijdig aan de wegas geplaatst zijn. Al dan niet voorzien van een onderbord met een pijl in de richting van het wegvak waarvoor het verbod om stil te staan geldt.

Op rijbanen met verkeer in twee richtingen is dit bord zodanig geplaatst dat de verboden voor verkeer in beide richtingen waarneembaar zijn. Hiertoe mag het bord, mits voorzien van een onderbord waaruit begin of eind van het verbod om stil te staan blijkt, evenwijdig aan de wegas worden geplaatst.

Door middel van een onderbord kan aangegeven worden dat het bord alleen van kracht is gedurende de op het onderbord aangegeven dagen en/of uren.

Door middel van een onderbord kan het bord voor bepaalde voertuigcategorieën van toepassing worden verklaard, of kan aangeduid worden voor welke categorieën het verbod niet geldt.

Verkeersinzicht:

Aangezien het bord geldt voor de zijde van de weg waar het bord is geplaatst, mag er aan de andere zijde (soms) wel geparkeerd worden. Hou in dat geval rekening met:

  • voetgangers, in het bijzonder kinderen, aan het spelen zijn. Deze kunnen onverwacht tussen de geparkeerde voertuigen uitkomen.
  • personen die in de voertuigen zitten. De mogelijkheid is dan aanwezig dat portieren geopend worden zonder goed te kijken. Is er de mogelijkheid om je positie op de weg aan te passen, doe dit dan ook. Probeer uit de reikweidte van de portieren te rijden. Je zal waarschijnlijk wel schrikken als er plotseling een portier geopend wordt, maar je wordt er dan niet direct door geraakt.
  • bestuurders die uit parkeerstand de rijbaan oprijden zonder eerst goed te kijken of dit ook mogelijk is. Zie je een bestuurder in een voertuig zitten, hou hier dan rekening mee.

Ezelsbruggetje:

Veel mensen kunnen het verschil tussen bord E1 en E2 niet onthouden. Hier zijn 2 manieren voor.

Tip 1. Bord E1 heeft een streeP van Parkeren verboden. Bord E2 heeft een kruiS van Stilstaan verboden.
Tip 2. Bord E1 heeft 1 streep. Hierdoor kun je in de 2 vlakken de letters NP plaatsen. NP staat dan voor Niet Parkeren.

Bord E2 heeft een kruiS van Stilstaan verboden.
Door het kruis ontstaan 4 vakken. In de 4 vlakken kun je de letters S.T.O.P plaatsen. Stoppen (stilstaan) verboden.

e03

Bord E3 – Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen

Dit bord geldt alleen voor de zijde waar het is geplaatst.

Meestal is er in de omgeving een fietsenstalling aanwezig. Zodoende kun je dan toch je (brom)fiets plaatsen.
Vaak tref je dit bord aan bij stationspleinen en winkelpromenades. Dit bord is dan vaak als zonebord geplaatst.

e04

Bord E4 – Parkeergelegenheid

Dit bord geeft een parkeergelegenheid aan. Indien er parkeervakken aanwezig zijn, moet er in deze vakken geparkeerd worden.
Dit bord kun je zowel binnen als buiten de bebouwde kom, autowegen en parkeerplaatsen langs autosnelwegen aantreffen.
Door middel van een onderbord kan er een maximale parkeerduur aangegeven worden, of kunnen er bepaalde tijdstippen aangegeven zijn waarop geparkeerd mag worden.

Op wegen buiten de bebouwde kom en autowegen wordt er soms door een onderbord aangegeven dat de parkeergelegenheid zich op een bepaalde afstand bevindt.

E05-taxistandplaats

Bord E5 – Taxistandplaats

Dit bord is geplaatst om één of meer taxistandplaatsen aan te geven. In de omgeving van een taxistandplaats is vaak openbaar vervoer aanwezig.
Als er parkeervakken aanwezig zijn, moet er in de vakken geparkeerd worden.
Door middel van een onderbord kan aangegeven dat de parkeergelegenheid uitsluitend gedurende de aangegeven dagen en/of uren bestemd is als taxistandplaats. Buiten de aangegeven perioden mogen andere voertuigen hier parkeren.

Hou rekening met in- en uitstappende passagiers.

Hou rekening met het vaak gehaaste gedrag van taxichauffeurs.

Bij het wegrijden van de taxistandplaats wordt door taxichauffeurs vaak voorrang afgedwongen.

Je mag op een taxistandplaats wel stilstaan om een passagier in- of uit te laten stappen. Ook mag je hier stilstaan om te laden of lossen.

e06

Bord E6 – Gehandicaptenparkeerplaats

Bij de term gehandicaptenparkeerplaats wordt onderscheid gemaakt tussen een gehandicaptenparkeerplaats “voor algemeen gebruik” en “op kenteken”.
Op een gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik mogen auto’s parkeren mits er een gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter het raam is geplaatst.
Gehandicaptenvoertuigen mogen hier parkeren zonder dat zij een gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter het raam hebben liggen.
Deze parkeerplaatsen zijn meestal dicht bij winkelcentra en andere druk bezochte gelegenheden, zoals dierentuinen, ziekenhuizen en dergelijke.

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een parkeerplaats waarop uitsluitend de auto van een gehandicapte met een bepaald kenteken mag staan. Gehandicapten zijn vaak slecht in staat om een grote afstand van hun auto naar woning of werklocatie te overbruggen. Zij kunnen dan bij de gemeente een “eigen” parkeerplaats aanvragen.

Wanneer iemand een handicap heeft van blijvende of progressieve aard, kan deze persoon in aanmerking komen voor de gehandicaptenparkeerkaart. De handicap moet wel vastgesteld worden door een medische keuring van de GGD. De gehandicaptenparkeerkaart is vijf jaar geldig en geldt voor geheel Europa. Bij de gehandicapten-parkeerkaart wordt onderscheidt gemaakt tussen een bestuurderskaart en passagierskaart.

Een bestuurderskaart is alleen geldig als de gehandicapte zelf de auto bestuurt. Als de persoon van vervoer van anderen afhankelijk is, dan kan de persoon een passagierskaart aanvragen.

Met deze gehandicaptenparkeerkaart mag je op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. Met een gehandicapten-parkeerkaart kan drie uur worden geparkeerd op een plaats waar een parkeerverbod geldt. Met een gehandicaptenparkeerkaart ben je in sommige gemeentes vrijgesteld van betaald parkeren.

Op een gehandicaptenparkeerplaats mag je wel stilstaan om een passagier te laten in of uitstappen. Ook is het stilstaan om te laden en lossen hier toegestaan.

e07

Bord E7 – Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen

Op een door dit bord aangegeven plaats mag alleen geladen en gelost worden door bestuurders van voertuigen. Ondanks de afbeelding van een vrachtauto geldt dit bord ook voor andere voertuigen.
Overigens is parkeren bij dit bord verboden.

Dit bord is vaak geplaatst in winkelstraten of in de buurt van winkelcentra. Zonder deze borden zal het anders moeilijk worden om de aanliggende winkels te bevoorraden.
Bij een parkeerplaats voorzien van dit bord mag alleen in de vakken (indien aanwezig) worden geparkeerd.
Let op de chauffeur en eventuele bijrijder die om de (vracht)auto heen kunnen lopen.

Bij dit bord mag je tevens stilstaan om een passagier te laten in- of uitstappen.

e08

Bord E8 – Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven

Op deze parkeerplaatsen mogen alleen de voertuigen parkeren die op het bord zijn afgebeeld. Voor de overige voertuigcategorieën geldt een parkeerverbod.
De afbeelding van de auto op het bord is een voorbeeld. Ook symbolen van autobussen, vrachtauto’s, motorfietsen en dergelijke kunnen op het bord worden afgebeeld.

Bij een parkeerplaats voorzien van dit bord mag alleen in de vakken (indien aanwezig) worden geparkeerd.
Stilstaan voor het onmiddellijk in en uitstappen van passagiers of het laden en lossen van goederen is ook toegestaan voor andere categorieën voertuigen dan op het bord is aangegeven.

e09

Bord E9 – Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

Op deze parkeerplaatsen is het alleen toegestaan te parkeren wanneer je in het bezit bent van een geldige parkeervergunning voor deze parkeerplaats(en). Voor de overige voertuigen geldt een parkeerverbod.
Bij een parkeerplaats voorzien van dit bord mag alleen in de vakken (indien aanwezig) worden geparkeerd.

Je mag hier wel stilstaan om een passagier te laten in- of uitstappen. Ook is het stilstaan om te laden en lossen hier toegestaan.

e10

Bord E10 – Parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven

In een parkeerschijfzone mag je alleen parkeren in parkeerplaatsen langs de blauwe streep of de als zodanig aangeduide parkeervakken, mits je een goed zichtbare parkeerschijf hebt aangebracht, met daarop vermeld het tijdstip van aankomst. Het einde van de toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.
Je mag naderhand niet opnieuw een ander tijdstip instellen zonder dat je daadwerkelijk aan het verkeer hebt deelgenomen met het bewuste voertuig!
Een parkeerschijfzone wordt ook wel “blauwe zone” genoemd. De herkomst van deze naam is duidelijk. Er is altijd een blauwe streep aangebracht.

De verplichting tot het plaatsen van een parkeerschijf geldt alleen voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. Dus ook voor brommobielen en motorfietsen met zijspan.
Motorfietsen mogen zonder parkeerschijf parkeren.
Motorvoertuigen, voorzien van een geldige gehandicaptenparkeerkaart, en gehandicaptenvoertuigen mogen in een parkeerschijfzone onbeperkt parkeren. Het gebruik van een parkeerschijf is voor hun niet verplicht.
De parkeerduur van 2 uur op het bord is een voorbeeld. Ook een andere parkeerduur kan op het bord zijn afgebeeld.
Je mag hier wel stilstaan om een passagier te laten in- of uitstappen. Ook is het stilstaan om te laden en lossen hier toegestaan.

e11

Bord E11 – Einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf

Na dit bord is de parkeerschijfzone beëindigd. Er mag nu weer op de normale plaatsen worden geparkeerd, volgens de normale regels.

e12

Bord E12 – Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer

Deze parkeerplaatsen zijn aangelegd bij trein- of busstations. Hier kun je dan je auto parkeren om vervolgens met het openbaar vervoer verder te reizen.
Bij een parkeerplaats voorzien van dit bord mag alleen in de vakken (indien aanwezig) worden geparkeerd.

De parkeergelegenheid moet aan een aantal eisen voldoen:

  • De parkeergelegenheid moet minimaal 40 parkeerplaatsen bevatten.
  • De parkeergelegenheid moet voorzien zijn van verharding, van een parkeervakindeling en van openbare verlichting.
  • Een parkeerplaats op deze parkeergelegenheid mag niet verder dan op ongeveer 250 meter loopafstand zijn gelegen van de openbaar vervoer halte.

E13-parkeerplaats-carpool

Bord E13 – Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers

Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor carpoolers. Carpoolen houdt in dat meerdere werknemers met één auto naar het werk rijden.
Om de files terug te dringen is er een tijdje terug het idee van carpoolen ingevoerd. Hierbij is het de bedoeling dat mensen met elkaar afspreken op een bepaald punt, bijvoorbeeld een carpoolparkeerplaats en dan samen verder gaan naar het werk. Hierdoor zullen er minder auto’s op de weg rijden. Het gevolg is dat er minder brandstof wordt verbruikt, het milieu wordt ontzien en de files minder lang worden.

Bij een parkeerplaats voorzien van dit bord mag alleen in de vakken (indien aanwezig) worden geparkeerd.