PRIVACY BELEID van TheorieCursus.nl

Wat ons privacybeleid inhoudt lees je hieronder.

PRIVACYBELEID van TheorieCursus.nl:

Wie zijn wij:

Wij zijn TheorieCursus.nl en hechten veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. TheorieCursus.nl houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen:

Om eventueel jouw theorie-examen aan te kunnen vragen vragen wij om:

 • Voornamen voluit
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Email (Om de bevestiging van de theoriecursus en het theorie-examen te kunnen versturen per email)
 • Telefoonnummer (om jou te kunnen bereiken bij eventuele vragen, onduidelijkheden of andere zaken omtrent de theoriecursus en / of het theorie-examen)
 • Wij kunnen voor u theorie-examen aanvragen voor de categorie AMTH, ATH of BTH (bromfiets, motorfiets of auto)  als je de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereik. In dat geval mag de aanvraag alleen geschieden  met toestemming van jouw ouder(s), dan wel door jouw ouder(s).

Wij verzamelen deze gegevens om jouw theorie-examen aan te kunnen vragen bij het CBR en om aan fiscale verplichtingen te kunnen voldoen.

 • Jouw persoonsgegevens verwerken wij alleen in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt. Dus alleen om het theorie-examen aan te kunnen vragen bij het CBR.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
  uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
 • Wij zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze
  respecteren

Hoe komen wij aan de persoonsgegevens?

Wij krijgen jouw persoonsgegevens alleen als je een aanvraagformulier op onze website invult en deze ook daadwerkelijk betaald met Ideal.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens, die wij buiten de financiële
administratie om verwerken, vernietigen tussen 3 en 4 maanden nadat u het theorie-examen heeft afgelegd bij het CBR.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor diegenen die dit in de uitoefening van hun functie nodig hebben. De systemen zijn hiertoe beveiligd met inlogcodes en er is een gedragscode waarin aan de medewerkers wordt opgelegd hoe zij met persoonsgegevens om gaan. Ook zorgen wij ervoor dat onze systemen zo goed mogelijk beschermd zijn tegen inbreuk van buitenaf.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld indien dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening of als dit wettelijk verplicht is. Zo kunnen wij derden inschakelen om de gegevens voor ons op te slaan of te analyseren en zullen wij waar dit wettelijk van ons gevraagd wordt, persoonsgegevens verstrekken aan opsporingsdiensten. Indien en voor zover wij derden persoonsgegevens voor ons laten verwerken, sluiten wij met hen een verwerkersovereenkomst, om zo de beveiliging van je persoonsgegevens op hetzelfde niveau te kunnen garanderen. Wij blijven echter verantwoordelijk voor de verwerking en zullen deze beveiliging ook zo goed mogelijk bewaken.

Welke rechten heeft de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien, aan te vullen, te corrigeren, te beperken of te verwijderen voor zover dit niet in strijd is met regel- en wetgeving waaraan wij dienen te voldoen. Verzoeken hiertoe kunnen worden ingediend via ons contactformulier. Binnen 1 maand na ontvangst hoor je of dit verzoek kan worden ingewilligd. Omdat het belangrijk is dat wij weten dat het verzoek daadwerkelijk van jou komt, kunnen wij alleen verzoeken in behandeling nemen als er een kopie van het identiteitsbewijs is meegezonden. Je mag hierop je foto, de strook met nummers onderaan je paspoort, het paspoortnummer en je burgerservicenummer zwart maken. Deze hebben we niet nodig.

Wat als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens?

Graag horen wij het van je als je het ergens niet mee eens bent. Je kunt ons hier altijd over bellen of mailen. Je hebt ook het recht om hiervan melding te doen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Zie daarvoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Hier kun je ook terecht als je het niet eens bent met onze reactie op je verzoek op inzage, aanvulling, correctie, beperking of verwijdering.

Cookies op onze websites:

Meer informatie over je privacy en de wijze waarop wij dit met cookies behandelen kun je inzien in onze Cookie Policy.

Wijziging privacyverklaring:

Wij proberen je altijd zo goed en zo actueel mogelijk te informeren over hoe wij met je persoonsgegeven omgaan. De privacyverklaring zal daarom steeds aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen worden aangepast. Check af en toe of er iets gewijzigd is.

Algemene vragen over de verwerking van je persoonsgegevens?

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via de contactopties op deze website.

Laatste update van ons privacybeleid dateert van:

MAANDAG 21 MEI 2018.

Laatste wijziging van ons privacybeleid i.v.m. met een wijziging bij het CBR dateert van:

MAANDAG 17 december 2018. Dit omdat het CBR niet meer om een Burgerservicenummer vraagt.

 

 

 

WhatsApp chat