WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Categorie C – Geslotenverklaring

C1Bord C1: Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

Bij dit bord zegt de wettekst eigenlijk al genoeg. Van beide kanten mogen bestuurders deze weg niet inrijden. Als je zo een bord ziet staan kun je er vanuit gaan dat aan de andere kant van de weg het zelfde bord staat. Dit bord wordt soms vergezeld door een onderbord waarop staat tussen welke tijdstippen dit bord van toepassing is. Bijvoorbeeld een weg waar een markt gehouden wordt. Ten tijde van de markt is het dan niet toegestaan om deze weg in te rijden.

Wanneer het bord wordt gebruikt bij tijdelijke afsluitingen, moet het, behalve op bijvoorbeeld de hekken die de afsluiting vormen, tevens rechts van de weg in de berm worden geplaatst. Hekken kunnen namelijk verplaatst worden en dan zou er geen bord meer aanwezig zijn.

Omdat de weg in beide richtingen gesloten is, mogen hier geen voertuigen geparkeerd zijn. Is dit toch het geval, kun je hiervoor een boete krijgen. Er hoeft niet geconstateerd te zijn dat je de weg bent ingereden, aangezien het “gebruik” van de weg niet is toegestaan.

Je mag ook niet met een fiets, bromfiets, motorfiets of ander voertuig deze weg inlopen. De weg is namelijk gesloten voor voertuigen.
Zonder voertuig aan de hand mag je deze weg wel inlopen.
Op dit bord kunnen diverse uitzonderingen van toepassing zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • “uitgezonderd bestemmingsverkeer”.
  • uitgezonderd bepaalde voertuigcategorieën zoals fietsers, bromfietsers, landbouwvoertuigen, personenauto’s, politievoertuigen, vrachtauto’s en autobussen.
  • “uitgezonderd lijnbussen”.
  • tijdsduur, bijvoorbeeld “7-18 h”.

c02Bord C2 – Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

Deze weg mag maar vanuit een richting ingereden worden en dat is niet deze kant. De enige weggebruikers die deze weg in mogen vanaf deze kant zijn voetgangers. Aan de andere zijde van de weg, waarvandaan het inrijden wel is toegestaan staat bord C3 of C4.

Dit bord kom je vaak tegen langs grachten. Als een weg is gescheiden door water mag je deze aan beide kanten inrijden. Dit kan langs de meeste grachten echter niet, daar deze te smal zijn voor verkeer in twee richtingen.

Om spookrijden op autosnelwegen te voorkomen worden langs alle afritten deze borden geplaatst. Het bord heeft dan een onderbord met de tekst “ga terug”.

Door middel van onderborden kan dit bord gelden voor bepaalde categorieën voertuigen of kunnen bepaalde categorieën worden uitgezonderd.

Dit bord wordt niet toegepast bij T-kruispunten, waar toepassing van bord C4, dan wel D4 of D5 mogelijk is. Dit omdat je aan deze borden al de verplichte rijrichting kunt zien.

Dit bord wordt niet geplaatst als uit andere borden, of uit de situatie duidelijk blijkt dat een geslotenverklaring in één richting geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij een dubbele rijbaan of rijbaansplitsing met een smalle middenberm. Bij een middenberm die breder is dan 18 meter en in andere gevaarlijke situaties wordt het bord juist wel geplaatst in verband met gevaar voor spookrijden.

foto C2

Er is vaak sprake van beperkt éénrichtingsverkeer. Fietsers en/of bromfietsers zijn dan uitgezonderd en mogen deze weg wel inrijden. Dit kun je op het onderbord zien aan de tekst: Uitgezonderd met de afbeeldingen van een fiets en/of bromfiets.
Overigens kunnen ook andere voertuigen uitgezonderd zijn.
Aan de andere zijde van de weg, waarvandaan het inrijden wel is toegestaan staat dan bord C3 of C4 met dezelfde tekst op het onderbord.

Bestuurders die uit een zijweg komen waar dit bord geplaatst is, sorteren vaak geheel links voor. Hierdoor zijn zij “eerder” bij je. Hou hier rekening mee.

c3

Bord C3 – Eenrichtingsweg

Indien dit bord geplaatst is, hoef je niet te verwachten dat er tegemoetkomende bestuurders aankomen. Wees echter altijd op je hoede want er kan altijd iemand zijn die tegen de regels in toch de weg van de andere kant inrijdt.
Als je gaat voorsorteren om links af te slaan doe je dat in het algemeen geheel links.
Wegen waar dit bord geplaatst is zijn vaak smal. Er zijn dan ook vaak parkeerverboden.
Op wegen waar dit bord geplaatst is, mag je niet keren of achteruitrijden. Achteruitrijden om in file te parkeren mag uiteraard wel.

Er is vaak sprake van beperkt éénrichtingsverkeer. Fietsers en/of bromfietsers zijn dan uitgezonderd en mogen vanaf de andere kant deze weg wel inrijden. Dit kun je op het onderbord zien aan de tekst: Uitgezonderd met de afbeeldingen van een fiets en/of bromfiets.
Aan de andere zijde van de weg, waarvandaan het inrijden wel is toegestaan staat dan bord C2 met dezelfde tekst op het onderbord.
Overigens kunnen ook andere voertuigen uitgezonderd zijn.
In al deze gevallen moet je wel rekening houden met tegenliggers. Als je links af wilt slaan sorteer je op deze wegen niet geheel links voor, maar tegen de as van de weg. Anders hinder je eventueel bestuurders die deze weg in willen rijden.

c04

Bord C4 – Eenrichtingsweg

Dit bord wordt geplaatst tegenover de zijweg van een T-kruispunt, indien er sprake is van éénrichtingsverkeer op de doorgaande weg.

Indien dit bord geplaatst is, hoef je niet te verwachten dat er tegemoetkomende bestuurders aankomen. Wees echter altijd op je hoede want er kan altijd iemand zijn die tegen de regels in toch de weg van de andere kant inrijdt.

Als je gaat voorsorteren om links af te slaan doe je dat in het algemeen geheel links.

Wegen waar dit bord geplaatst is zijn vaak smal. Er zijn dan ook vaak parkeerverboden.

Op wegen waar dit bord geplaatst is, mag je niet keren of achteruitrijden. Achteruitrijden om te parkeren mag uiteraard wel.

Door middel van onderborden kan dit bord gelden voor bepaalde categorieën voertuigen of kunnen bepaalde categorieën worden uitgezonderd. In dat geval moet je wel rekening houden met tegenliggers. Als je links af wilt slaan moet je in deze situaties voorsorteren tegen de weg-as aan.

c05

Bord C5 – Inrijden toegestaan

Het is toegestaan deze weg in te rijden. Dit bord zal voor velen als onnodig bestempeld worden, want dan kun je dit bord bij de meeste wegen plaatsen. Dit bord word echter geplaatst bij wegen waar het in eerste instantie meestal niet duidelijk is of je er in mag rijden. Dit is vaak het geval als er naast de rijbaan nog één of meerdere rijbanen gelegen zijn en het niet geheel duidelijk is of je de linkerrijbaan mag inrijden.

Om verwarring met naastliggende rijbanen te voorkomen mag het bord aan de linkerzijde van de weg worden geplaatst.

Door middel van onderborden kan het bord alleen van toepassing worden verklaard voor een bepaalde categorie weggebruikers. Dat betreft dan bepaalde voertuigcategorieën zoals bromfietsen, personenauto’s, vrachtauto’s en dergelijke.

c06

Bord C6 – Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen

Het is niet toegestaan deze weg in te rijden met een motorvoertuig op meer dan twee wielen. De geslotenverklaring geldt alleen voor die zijde van de weg waar het bord is geplaatst. Van de andere kant mag dan wel worden ingereden met een auto.
Het bord wordt op deze manier vaak toegepast, vooral bij smalle wegen.

Motorfietsen mogen deze weg wel in rijden en dat doen zij dan ook.
Voor motorfietsen met zijspan is de weg wel gesloten.
Een motorfiets met zijspan zorgt voor verwarring. Een motorfiets met zijspanwagen is een motorvoertuig op meer dan twee wielen.
Een motorfiets met aanhangwagen blijft wel een motorvoertuig op twee wielen.

Wanneer je als motorrijder deze weg inrijdt, moet je er rekening mee houden dat tegemoetkomende bestuurders ten onrechte kunnen denken dat jij deze weg niet mag inrijden.

Houd rekening met wegrijdende automobilisten. De kans is groot dat zij geen motorrijders verwachten uit jouw richting. Let op bestuurders in geparkeerde voertuigen en pas jouw snelheid aan.

De brommobiel is volgens het RVV een aparte voertuigcategorie, waarvan de bestuurders de gedragsregels voor motorvoertuigen moeten volgen. Dit houdt in dat deze weg eveneens gesloten is voor brommobielen.

Bij toepassing van geslotenverklaringen, die aan één begin van de weg worden geplaatst, kan slechts worden opgetreden tegen bestuurders die de betrokken weg aan die zijde inrijden of ingaan. Tegen het gebruik van de weg kan op grond van de geslotenverklaring dan niet worden opgetreden. Je kan namelijk vertellen dat je vanaf de andere zijde deze weg achteruit bent ingereden.

c07

Bord C7 – Gesloten voor vrachtauto’s

Het is niet toegestaan deze weg in te rijden met een vrachtauto.
Dit bord wordt vaak geplaatst in smalle en/of bochtige wegen, of daar waar hinder voor buurtbewoners kan ontstaan door het vrachtverkeer. Met de auto, autobus of op een motorfiets mag je deze straat wel inrijden.

Het is wel mogelijk dat er vrachtauto’s uit deze weg komen rijden, daar het bord alleen geldt voor de zijde van de weg waar deze is geplaatst.
Soms worden hele winkelgebieden of stadscentra gesloten voor vrachtauto’s. Dit gebeurd dan door het plaatsen van een zone bord.

Door middel van een onderbord is het mogelijk om vrachtauto’s tussen bepaalde tijdstippen wel toe te laten om winkels te kunnen bevoorraden.

C07A

Bord C7a – Gesloten voor autobussen

Het is niet toegestaan deze weg in te rijden met een autobus.
Dit bord wordt vaak geplaatst in steden of dorpen waar het stadsbestuur de aanwezigheid van autobussen niet wil, of daar waar hinder voor buurtbewoners kan ontstaan door autobussen. Met de auto, vrachtauto of op een motorfiets mag je deze weg wel inrijden.

Het is wel mogelijk dat er autobussen uit deze weg komen rijden, daar het bord alleen geldt voor de zijde van de weg waar deze is geplaatst.
Soms worden hele stadscentra gesloten voor autobussen. Dit gebeurd dan door het plaatsen van een zone bord.

C07B

Bord C7b  Gesloten voor autobussen en vrachtauto’s

Het is niet toegestaan deze weg in te rijden met een autobus of een vrachtauto.
Dit bord wordt vaak geplaatst in smalle en/of bochtige wegen, of daar waar hinder voor buurtbewoners kan ontstaan door het deze voertuigen. Met de auto of op een motorfiets mag je deze weg wel inrijden.

Het is wel mogelijk dat er autobussen of vrachtauto’s uit deze weg komen rijden, daar het bord alleen geldt voor de zijde van de weg waar deze is geplaatst.
Soms worden hele winkelgebieden of stadscentra gesloten voor autobussen en vrachtauto’s. Dit gebeurd dan door het plaatsen van een zone bord.

Door middel van een onderbord is het mogelijk om autobussen en vrachtauto’s tussen bepaalde tijdstippen wel toe te laten om winkels te kunnen bevoorraden.

c08

Bord C8 Gesloten voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines.

Het is niet toegestaan zo een weg in te rijden met een motorvoertuig dat niet sneller kan of mag rijden dan 40 kilometer per uur. Dit bord geldt dus niet voor brommobielen. Brommobielen mogen maximaal 45 kilometer per uur rijden.
Tevens geldt het bord niet voor snorfietsen en bromfietsen omdat deze niet onder de categorie motorvoertuigen vallen.

Vaak is er een parallelweg aanwezig. De landbouwers zullen toch bij hun land moeten komen.

Dit bord is vaak geplaatst in landbouwgebieden. Op deze weg kom je geen landbouwvoertuigen, verwacht deze echter wel op andere wegen in deze omgeving.
Let bij kruispunten op langzaam overstekende landbouwvoertuigen en op zand of modder op de weg.

Deze weg is alleen gesloten voor deze categorie. Snorfietsers, bromfietsers, brommobielen, ruiters, vrachtauto’s en dergelijke mogen deze weg wel inrijden.

c09

Bord C9 – Gesloten voor ruiters, vee, wagens, landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines, brommobielen, fietsen, snorfietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

Het is niet toegestaan om met een van de genoemde voertuigen, cq. vee of ruiters, deze weg te gebruiken. Vaak is er voor hen een alternatieve weg aanwezig. De weg is dus ook gesloten voor brommobielen.
Dit bord wordt gebruikt op wegen waar langzame voertuigen gevaar opleveren of de doorstroming van het verkeer te veel belemmeren.
Tevens is dit bord is vaak geplaatst in landbouwgebieden. Op deze weg kom je geen landbouwvoertuigen, misschien wel op andere wegen in deze omgeving.

Let bij kruispunten op langzaam overstekende landbouwvoertuigen en op zand of modder op de weg.
Dit bord wordt met name toegepast op 80 kilometer wegen met volledige gesloten verklaring buiten de bebouwde kom (de gebiedsontsluitingsweg). Het betreft dan in alle gevallen een voorrangsweg. Dit betekent dat het bord vaak gecombineerd wordt met bord B1.

c10

Bord C10 – Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen.

Het is niet toegestaan deze weg in te rijden met een motorvoertuig met aanhangwagen. Dit geldt ook voor brommobielen en motorfietsen met aanhangwagen.
Als je met een auto een defecte auto sleept, is de defecte auto op dat moment ook een aanhangwagen. Je mag in dat geval dan ook deze weg niet inrijden.
Fietsen, snorfietsen en bromfietsen mogen wel met een aanhanger deze weg inrijden.

Dit bord is vaak geplaatst bij smallere wegen met weinig uitwijkmogelijkheden of met veel bochten.
Bij toepassing van geslotenverklaringen, die aan één begin van de weg worden geplaatst, kan slechts worden opgetreden tegen bestuurders die de betrokken weg aan die zijde inrijden of ingaan. Tegen het gebruik van de weg kan op grond van de geslotenverklaring dan niet worden opgetreden. Je kan namelijk vertellen dat je vanaf de andere zijde deze weg achteruit bent ingereden.

c11

Bord C11 – Gesloten voor motorfietsen

Het is niet toegestaan deze weg in te rijden op een motorfiets, ook niet als deze voorzien is van een zijspan of aanhangwagen.
Het zijn vaak dijkwegen die afgesloten worden voor motorfietsen, omdat de motorfietsen overlast zouden veroorzaken.

Bij toepassing van geslotenverklaringen, die aan één begin van de weg worden geplaatst, kan slechts worden opgetreden tegen bestuurders die de betrokken weg aan die zijde inrijden of ingaan. Tegen het gebruik van de weg kan op grond van de geslotenverklaring dan niet worden opgetreden. Je kunt namelijk vertellen dat je deze weg bent ingelopen.

c12

Bord C12 – Gesloten voor alle motorvoertuigen

Het doel van dit bord is duidelijk, hier mogen geen motorvoertuigen deze weg inrijden. Alleen fietsen en bromfietsen worden hier getolereerd.
Deze borden worden vaak geplaatst in woonwijken. Let er op, als je als (brom)fietser zo een bord tegenkomt, dat hier vaak kinderen kunnen spelen en dat er vanaf de andere zijde wel gewoon motorvoertuigen aan kunnen komen.

Bij toepassing van geslotenverklaringen, die aan één begin van de weg worden geplaatst, kan slechts worden opgetreden tegen bestuurders die de betrokken weg aan die zijde inrijden of ingaan. Tegen het gebruik van de weg kan op grond van de geslotenverklaring dan niet worden opgetreden. Je kunt namelijk vertellen dat je vanaf de andere zijde deze weg achteruit bent ingereden.

Door middel van onderborden kunnen bepaalde categorieën worden uitgezonderd.

c13

Bord C13 – Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor

Het is niet toegestaan deze weg in te rijden met een snorfiets, bromfiets of gehandicaptenvoertuig met in werking zijnde motor. Brommobielen mogen deze weg wel inrijden.

Vaak is dit bord geplaatst op plekken waar veel ander verkeer komt, bijvoorbeeld veel voetgangers en fietsers.

Dit bord is wel eens geplaatst waar veel bejaarden wonen. Het voorkomen van geluidsoverlast is dan het doel.

Het bord is ook geplaatst in de omgeving van opritten naar auto(snel)wegen. Bromfietsers worden dan over verplichte fiets/bromfietspaden geleid, uit angst dat bromfietsers per ongeluk de autosnelweg oprijden.

c14

Bord C14 – Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor

Een weg waar dit bord geplaatst staat is gesloten voor fietsers en gehandicaptenvoertuigen zonder motor.
Omdat snorfietsers de regels moeten volgen voor fietsers, mogen ook snorfietsers deze weg niet inrijden.

Meestal is er een fietspad aanwezig.

Bromfietsen mogen hier wel rijden, dus houdt hier rekening mee.

c15

Bord C15 – Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

Deze weg is gesloten voor fietsen, snorfietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Brommobielen mogen deze weg wel inrijden.

Dit bord is vaak geplaatst bij winkelstraten. Het is gevaarlijk om tussen het winkelende publiek door te rijden.

Dit bord komt ook voor op punten die gevaarlijk kunnen zijn voor de voertuigen zelf. Hier zijn dan meestal vrijliggende fiets-bromfietspaden aanwezig.

c16

Bord C16 – Gesloten voor voetgangers

Dit bord is vaak geplaatst waar geen voetpad of trottoir aanwezig is.
Door de aanwezigheid van snel rijdend verkeer is het niet veilig om je hier als voetganger te begeven.

Krijg je als bestuurder met pech te maken, hou er dan rekening mee dat het overige verkeer hier geen voetgangers verwacht.

c17

Bord C17 – Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven

Dit bord heeft als doel het weren van voertuigen en of samengestelde voertuigen (aanhanger) die inclusief de lading langer dan op het bord is aangegeven zijn. In dit geval geldt een maximale lengte van 10 meter.

Dit bord is meestal geplaatst op plaatsen waar de weg zich niet leent voor voertuigen van zo een lengte. Dit kunnen smalle wegen zijn met scherpe bochten die niet genomen kunnen worden door een voertuig van deze lengte.
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er gebouwen en of andere obstakels zoals verkeerslichten en dergelijke dicht bij de rijbaan geplaatst zijn. Hierdoor heeft het voertuig geen ruimte om zich voort te bewegen of kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen.
Verder kunnen rijbaanversmallingen het zelfde tot gevolg hebben.
Hou tevens rekening met bruggen of viaducten in de omgeving. Evenals de mogelijke aanwezigheid van zachte bermen en afgebrokkelde zijkanten van de rijbaan.

c18

Bord C18 – Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven

Dit bord heeft als doel het weren van voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven. In dit geval geldt een maximale breedte van 2,3 meter.

Dit bord is meestal geplaatst op plaatsen waar de weg zich niet leent voor voertuigen van zo een breedte. Dit kunnen smalle wegen zijn met scherpe bochten die niet genomen kunnen worden door een voertuig van deze breedte.
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er gebouwen en of andere obstakels zoals verkeerslichten en dergelijke dicht bij de rijbaan geplaatst zijn. Hierdoor heeft het voertuig geen ruimte om zich voort te bewegen of kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen.
Hou tevens rekening met bruggen of viaducten in de omgeving. Evenals de mogelijke aanwezigheid van zachte bermen en afgebrokkelde zijkanten van de rijbaan.
Ook kunnen wegversmallingen een reden zijn waarom dit bord geplaatst is. Bijvoorbeeld een brug die smaller is dan de breedte op het bord. Of bloembakken die geplaatst zijn om de mensen langzamer te laten rijden.
Bij werk in uitvoering op auto(snel)wegen wordt het bord met een breedtebeperking van 2 meter als afbeelding op bord L11 geplaatst.
Als de linkerrijstrook smaller is dan 3,00 meter, dienen brede voertuigen op de linkerstrook geweerd te worden.

c19

Bord C19 – Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven

Dit bord geeft aan dat de weg gesloten is voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven. In dit geval mag het voertuig dus niet hoger zijn als 3,1 meter. Dit omdat de brug, het viaduct, het aquaduct of de tunnel geen mogelijkheid tot doorgang biedt aan voertuigen met een grotere hoogte dan op het bord aangegeven.
Ook is dit bord geplaatst bij tijdelijke hoogtebeperkingen, bijvoorbeeld werkzaamheden of pijpleidingen boven de weg.

Het getal op het bord heeft één decimaal en is altijd 10 tot 20 centimeter lager dan de gemeten doorrijhoogte. Daarnaast mag het getal op het bord niet groter zijn dan 3,9 m. Is de doorrijhoogte hoger, kan het informatiebord L1 worden toegepast tot een maximum hoogte op het bord van 4,40 meter. De gemeten hoogte is dan 4,50 tot 4,60 meter.

Soms wordt door middel van een onderbord aangegeven na hoeveel meter dit verbod geldt. Een ander manier is het waarschuwen voor het object met de beperkte doorrijhoogte door een portaal met een hangende lat te plaatsen, waardoor te hoge voertuigen duidelijk gewaarschuwd worden voor de beperkte doorgang.

c20

Bord C20 – Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

Dit bord is meestal bij wegen geplaatst die niet geschikt zijn voor voertuigen met een aslast zwaarder dan op het bord is aangegeven. Dit zijn meestal wegen die schade, zoals spoorvorming, lijden omdat ze het gewicht van zo een voertuig niet goed kunnen dragen.

Ook kan een veel te zachte berm waardoor uitwijken voor tegemoetkomend verkeer onmogelijk is, een reden voor plaatsing zijn.
Verder kan het ook zo zijn dat de huizen naast de weg te veel overlast hebben van de passerende voertuigen; trillingen die tot geluidsoverlast of zelfs tot schade aan de huizen kunnen leiden.

Dit bord komt ook voor bij bruggen met een bepaalde maximum belasting, bijvoorbeeld een ophaalbrug, of bij wegen met duikers.

c21

Bord C21 – Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

Dit bord is meestal bij wegen geplaatst die niet geschikt zijn voor voertuigen, dan wel voertuigen met aanhangwagen met een zwaarder gewicht dan op het bord is aangegeven. Dit zijn meestal wegen die schade, zoals spoorvorming, lijden omdat ze het gewicht van zo een voertuig niet goed kunnen dragen.

Ook kan een veel te zachte berm waardoor uitwijken voor tegemoetkomend verkeer onmogelijk is, een reden voor plaatsing zijn.
Verder kan het ook zo zijn dat de huizen naast de weg te veel overlast hebben van de passerende voertuigen; trillingen die tot geluidsoverlast of zelfs tot schade aan de huizen kunnen leiden.
Dit bord komt ook voor bij bruggen met een bepaalde maximum belasting, bijvoorbeeld een ophaalbrug, of bij wegen met duikers.

c22

Bord C22 – Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen

Dit bord is geplaatst voor tunnels. Het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen door tunnels is onderworpen aan beperkingen.

Toepassing en plaatsing:
1.Het bord wordt geplaatst, bij of voor de ingang van tunnels, genoemd in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.
2.Het bord wordt voorzien van een onderbord, welke de categorie aangeeft.

Vooraanduiding:
Op autosnelwegen en autowegen wordt een vooraanduiding in de vorm van bord L10 geplaatst.

Door middel van bord K14 kan worden aangegeven welke alternatieve route genoemde voertuigen dienen te volgen.

foto C22

Er zijn 5 categorieën van tunnels. De categorie van de tunnel wordt op een onderbord aangegeven; de categorieën zijn:
Categorie A: geen beperkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;
Categorie B: beperkingen voor gevaarlijke goederen die aanleiding kunnen geven tot een zeer grote explosie;
Categorie C: beperkingen voor gevaarlijke goederen die aanleiding kunnen geven tot een zeer grote explosie, een grote explosie of het vrijkomen van een grote hoeveelheid giftige stoffen;
Categorie D: beperkingen voor gevaarlijke goederen, die aanleiding kunnen geven tot een zeer grote explosie, een grote explosie, het vrijkomen van een grote hoeveelheid giftige stoffen of een grote brand;
Categorie E: beperkingen voor alle gevaarlijke stoffen, behalve voor UN-nummers 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373.

c22a

C22a – Gesloten voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d

c22b

C22b – Einde geslotenverklaring voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d

c22c

C22c – Gesloten voor bedrijfs- en vrachtauto’s vanwege nul-emissiezone

c22c1

C22c1 – Onderbord bij bord C22c: nul-emissiezone toegankelijk voor emissieloze bedrijfs- en vrachtauto’s

c22d

C22d – Einde geslotenverklaring nul-emissiezone

C23-01

C23-01 Spitsstrook open

Dit bord wordt toegepast op bepaalde trajecten om aan te geven dat er een extra rijstrook, in verband met grote drukte, met name in de spits, is opengesteld als spitsstrook. Dit is meestal de rechts gelegen vluchtstrook zijn, maar kan ook links liggen.

Als de spitsstrook opengesteld is, kun je dit tevens zien aan de groene pijlen die boven het wegdek branden.
Je mag dan over de doorgetrokken streep rijden om de spitsstrook te bereiken.

Tijdens de openstelling van de spitsstrook geldt er een lagere maximumsnelheid.

Aan het aantal witte pijlen kun je zien hoeveel rijstroken er zijn.

Het bord kan worden voorzien van een onderbord. In dat geval luidt de tekst: “Spitsstrook open”.

C23-02

C23-02 – Spitsstrook vrijmaken

Dit bord wordt gebruikt om aan te geven dat de spitsstrook verlaten moet worden. Boven de weg verschijnt dan een zogenaamde verdrijfpijl.
Om de spitsstrook vrij te maken mag je over de doorgetrokken streep rijden.

Het bord kan zijn voorzien van een onderbord. In dat geval luidt de tekst: “Spitsstrook vrijmaken”.

Hou rekening met invoegend verkeer als je dit bord ziet. Hou afstand en laat ruimte over voor invoegende bestuurders. Let vooral op bestuurders die op het laatst moment nog willen invoegen.

Indien je op de spitsstrook rijdt: tijdig beginnen met invoegen. Dus kijken, richting aangeven en indien mogelijk invoegen. Daarna meteen weer zorgen voor een veilige afstand en rekening houden met bestuurders die op het laatst nog rechts inhalen en willen invoegen.

C23-03

C23-03 – Einde spitsstrook