Bevoegd gezag

ministerie van infrastructuur en waterstaat

Het bevoegde gezag neemt verkeersbesluiten.
Een verkeersbesluit gaat over het plaatsen van verkeersborden, of het aanbrengen van markeringen op de rijbaan. Wie het bevoegde gezag is, lees je hieronder.

Artikel 1 van het RVV:
Bevoegd gezag: gezag als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet;

Artikel 18 . eerste lid van het WVW luidt:

  • 1 Verkeersbesluiten worden genomen:

    • a. voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van het Rijk door Onze Minister.

    • b. voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van een provincie door gedeputeerde staten.

    • c. voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van een waterschap door het algemeen bestuur of, krachtens besluit van het algemeen bestuur, door het dagelijks bestuur.

    • d. voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen door burgemeester en wethouders, of krachtens besluit van hen, door een door hen ingestelde bestuurscommissie.