T100 bus

t100 bus

Een T100 bus heeft geen staanplaatsen en verplicht autogordels op alle stoelen. Het zijn ook geen gelede bussen. “Voor het verkrijgen van de toestemming voor Tempo-100 worden onder meer eisen gesteld aan de businrichting en voertuiguitvoering. Zo worden speciale eisen gesteld aan motorvermogen, remsysteem, koersvastheid, bandenprofiel en -draagvermogen en het meetbereik van de tachograaf. Gelede bussen en bussen met enige inrichting met staanplaatsen vallen echter buiten de regeling. De periodieke keuring van een T-100 bus is nauwelijks anders dan van een gewone bus. Aanvullend is een bandenprofieldiepte van minimaal 1,6 mm in de hoofdgroeven vereist en moet het goedgekeurde draagvermogen van de banden voldoende zijn bij een snelheid van 100 km/h. Dat betekent dat alleen type goedgekeurde banden zijn toegestaan. De meeste coverbanden vallen hier niet onder.

Artikel 1 van het RVV:
T100 bus: autobus, ten aanzien waarvan uit een aantekening op het kentekenbewijs of uit het kentekenregister blijkt dat hij zodanig is ingericht dat hij in aanmerking komt voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Met een T100-bus als bedoeld in dit besluit wordt gelijkgesteld een autobus die is geregistreerd in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en ten aanzien waarvan uit het kentekenbewijs of uit een verklaring afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstelling, afgegeven op basis van onderzoekingen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale onderzoekingen wordt nagestreefd, blijkt dat de autobus geschikt is voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur;